Brak skuteczności redukcji światła w zapobieganiu retinopatii przedwczesnej czesc 4

Podczas tych wizyt w przedszkolu koordynator sprawdził także położenie gogli, ocenił warunki oświetlenia w pokoju dziecinnym i wykonał pomiary przy pomocy światłomierza. Dzieci były monitorowane przez koordynatora, a także przez personel przedszkola pod kątem wszelkich niepożądanych problemów, takich jak kontaktowe zapalenie skóry, alergia, rozpad skóry lub zapalenie spojówek. Jeśli rozwinęły się problemy zdrowotne uniemożliwiające niemowlętom noszenie okularów, dozwolone było ich usuwanie. Analiza statystyczna
Do pierwotnej analizy wpływu redukcji światła na retinopatię wcześniaków, grupę gogli i grupę kontrolną porównano z użyciem analizy chi-kwadrat; 95-procentowe przedziały ufności obliczono dla różnicy procentowej u niemowląt z potwierdzoną chorobą. Podaje się również względne ryzyko i przedziały ufności. Analizę tę uzupełniono analizą logistyczno-regresyjną w celu dostosowania do wpływu wieku ciążowego, masy urodzeniowej, rasy i tego, czy niemowlę urodziło się w miejscu badania, aby upewnić się, że zaobserwowany efekt noszenia okularów, pozytywny lub negatywny, był należny do zmniejszenia światła, a nie ze względu na brak równowagi w charakterystyce linii podstawowej, które występowały pomimo randomizacji.
Wyniki wtórne porównano za pomocą analizy chi-kwadrat. Podobne analizy wykorzystujące regresję logistyczną przeprowadzono w celu dostosowania charakterystyki linii podstawowej.
Wyniki
Ryc. 2. Ryc. 2. Stan przedwcześnie urodzonych niemowląt w wieku 525 lat z bardzo małą masą urodzeniową za badania nad retinopatią wcześniaków. Pięćset dwadzieścia pięć niemowląt zostało zidentyfikowanych jako potencjalni uczestnicy badania, z których 116 zostało wykluczonych z powodów przedstawionych na rycinie 2. Pozostałe 409 niemowląt zostało włączonych do badania; 205 zostało przydzielonych do noszenia okularów, a 204 do otrzymania zwykłej opieki w przedszkolu bez okularów.
Tabela 1. Tabela 1. Charakterystyka linii podstawowej niemowląt, dla których dostępne są dane wyjściowe. W ciągu pierwszych 28 dni zmarło 46 niemowląt, a 2 nie można było kontynuować. Charakterystyka wyjściowa pozostałych 188 niemowląt w grupie okularów i 173 niemowląt w grupie kontrolnej, które były dostępne do określenia wyniku, była podobna, z tym wyjątkiem, że mniej dzieci w grupie okularów nie urodziło się w miejscu badania (P = 0,02 ), mniej miało masy urodzeniowe poniżej 750 g (P = 0,15), a więcej było czarne (P = 0,10) (tabela 1). Te odkrycia mogą wskazywać, że grupa okularów była mniej zagrożona retinopatią wcześniaków. Średni czas noszenia okularów wynosił 28 dni (zakres od 28 do 63 dni). Średnie poziomy światła zmierzone w sąsiedztwie twarzy 65 niemowląt w grupie okularów i 68 niemowląt w grupie kontrolnej wynosiły odpowiednio 399 luksów i 447 luksów (P = 0,14).
Tabela 2. Tabela 2. Częstość potwierdzonej retinopatii przedwczesnej według grupy dotkliwości i leczenia. Częstości potwierdzonej retinopatii wcześniaków w goglach i grupach kontrolnych wynosiły odpowiednio 54 procent i 58 procent (różnica, 4 procent, przedział ufności 95 procent, -14 do +7 procent, P = 0,50) (tabela 2). Z tego względu redukcja światła przeprowadzona w tym badaniu nie zmniejszyła ryzyka wystąpienia retinopatii wcześniaków (ryzyko względne, 0,9; przedział ufności 95%, 0,8 do 1,1; P = 0,50)
[więcej w: bupropion, anakinra, Leukocyturia ]
[więcej w: zespół lyncha, zespół mielodysplastyczny, zespół pradera williego ]