Globalny nadzór nad opornością na leki przeciwprątkowe, 1994-1997 ad

Uzyskaną oporność na lek definiowano jako oporność u pacjenta, który wcześniej był leczony przeciw grypie przez co najmniej jeden miesiąc, w tym z niepowodzeniami leczenia i nawrotami. Pierwotna lekooporność została zdefiniowana jako oporność na szczepy M. tuberculosis u pacjentów bez historii lub innych dowodów wcześniejszego leczenia. Dane dotyczące wcześniejszego leczenia były niedostępne dla mniej niż 5 procent pacjentów, a pacjenci ci zostali wykluczeni z analizy. Ponieważ Australia, Indie i Holandia nie oddzieliły pierwotnej od nabytej lekooporności, tylko łączna częstość występowania oporności na lek jest prezentowana dla tych krajów. W krajach prowadzących nadzór lekooporności we wszystkich przypadkach gruźlicy łączną częstość występowania oszacowano bezpośrednio. W przypadku krajów przeprowadzających ankiety, w których często dokonywano nadpróbkowania z wcześniejszym leczeniem, udział nabytej lekooporności w łącznym rozpowszechnieniu oporności był ważony zgodnie z odsetkiem ponownych wizyt u wszystkich zarejestrowanych przypadków.
Standaryzacja laboratoryjna i zapewnienie jakości
Testy lekowrażliwości zostały przeprowadzone przez krajowe laboratoria referencyjne wspierane przez sieć 20 ponadnarodowych laboratoriów referencyjnych na pięciu kontynentach. W większości krajów uprzemysłowionych kilka lokalnych laboratoriów brało udział w ogólnokrajowych systemach ciągłego nadzoru nad lekooporną gruźlicą. Pożywkę hodowlaną Lowenstein-Jensen stosowano w większości laboratoriów. Procedury badania wrażliwości na leki były zgodne z jedną z kilku opublikowanych metod30-33: metoda absolutnego stężenia (w kraju), metoda współczynnika rezystancji (w 4 krajach lub regionach) lub metoda proporcji ze stałym podłożem (w 23 kraje) lub radiometryczne Bactec 460 (w 7 krajach lub regionach). W laboratoriach stosujących metodę proporcji ze stałym podłożem określono oporność co najmniej 1% wzrostu kolonii w krytycznych stężeniach leków (tj. 0,2 mg izoniazydu na litr, 2 mg etambutolu na litr, 4 mg siarczanu dihydrostreptomycyny na litr i 40 mg ryfampicyny na litr) .27
Aby zapewnić standaryzację wśród laboratoriów, szczepy M. tuberculosis wysyłano okresowo do ponadnarodowych laboratoriów referencyjnych w celu ślepego testowania podatności na leki. Wyniki poszczególnych laboratoriów, w porównaniu z większością, poprawiły się w latach 1994-1996 i zostały odnotowane w innych miejscach34. Testy lekowrażliwości w krajowych ośrodkach referencyjnych zostały ustandaryzowane zgodnie z wyznaczonym ponadnarodowym laboratorium. W 13 krajach lub regionach testy przeprowadzono w laboratoriach ponadnarodowych, a wyniki porównano z wynikami sieci ponadnarodowej. Mediana 20 szczepów została wymieniona pomiędzy laboratoriami do kontroli jakości. Mediana porozumienia między laboratoriami wynosiła 96 procent (zakres, 84 do 100 procent) dla wszystkich czterech leków.
Koordynacja badań i nadzoru
Tabela 1. Tabela 1. Metody ankiet używane przez 35 krajów i regionów uczestniczących w globalnym projekcie. Grupa WHO utworzyła grupę roboczą złożoną z przedstawicieli krajowych programów gruźlicy i instytucji badawczych z ponad 50 krajów
[podobne: dronedaron, busulfan, agaricus ]
[hasła pokrewne: zapalenie przyzębia, zapalenie ucha u dziecka objawy, olx strzelce kraj ]