Stowarzyszenie mutacji w genie Apolipoproteiny B z hipercholesterolemią i ryzykiem choroby niedokrwiennej serca

Podwyższone poziomy cholesterolu w lipoproteinach o niskiej gęstości (LDL) w plazmie są przyczynowo związane z chorobą niedokrwienną serca 1,2, a zmniejszenie tych poziomów zmniejsza częstość występowania choroby niedokrwiennej serca3-5 i związanej z nią śmiertelności.3,4 Podwyższony poziom cholesterolu LDL może być spowodowane przez zmniejszone usuwanie LDL z osocza, w wyniku mutacji w genie receptora LDL, jak w klasycznej rodzinnej hipercholesterolemii, 6 lub mutacji w genie apolipoproteiny B (APOB), które wpływają na wiązanie LDL do LDL chwytnik. Apolipoproteina B jest głównym białkowym składnikiem LDL i służy jako ligand do usuwania LDL z krążenia przez receptor LDL. Pomimo intensywnych badań w tej dziedzinie, 7-15 zidentyfikowano tylko trzy takie mutacje w APOB: Arg3500Gln, który jest odpowiedzialny za rodzinnie wadliwą apolipoproteinę B-1007,10; Arg3531Cys8; i Arg3500Trp.9 Jednakże, ponieważ rodzinnie defektywna apolipoproteina B-100 została z kilkoma wyjątkami zidentyfikowana tylko wśród pacjentów z hiperlipidemią lub rodzinną hipercholesterolemią 11-13, a nie w populacji ogólnej, oszacowanie częstotliwości tej mutacji u dorosłych tylko w przybliżeniu, wpływ mutacji na poziomy cholesterolu jest prawdopodobnie zawyżony, a ryzyko choroby niedokrwiennej serca związanej z tą mutacją nie jest znane. Nie są znane częstotliwości Arg3531Cys8,14,15 i Arg3500Trp9 w populacji ogólnej ani ich wpływ na hiperlipidemię i ryzyko choroby niedokrwiennej serca.
Z praktycznego punktu widzenia, aby mieć wartość kliniczną w badaniach przesiewowych, mutacja w APOB musi być stosunkowo częsta i związana z hipercholesterolemią, a zatem z podwyższonym ryzykiem choroby niedokrwiennej serca. Przeanalizowaliśmy trzy mutacje w APOB, aby sprawdzić, czy spełniają te kryteria.
Metody
Przedmioty
W celu uzyskania przedmiotów od ogółu populacji, zrekrutowaliśmy 5121 kobiet i 4134 mężczyzn, którzy uczestniczyli w badaniu Copenhagen City Heart Study w latach 1991-1994. 16 Przeprowadziliśmy badanie uczestników pod kątem objawów choroby niedokrwiennej serca, przeglądając wszystkie hospitalizacje i diagnozy zgłoszone w języku duńskim. National Hospital Discharge Register. Diagnozy zostały oparte na Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób, wydanie ósme (kody chorób niedokrwiennych serca 410 do 414).
Pacjenci z chorobą niedokrwienną serca zostali zidentyfikowani wśród 992 kolejnych kobiet i mężczyzn z obszerniejszego obszaru Kopenhagi, którzy zostali skierowani do koronarografii od 1991 do 1993 r.16,17 Wszyscy pacjenci byli oceniani przez doświadczonych kardiologów w Rigshospitalet, National University Hospital w Kopenhadze. Wśród nich 948 pacjentów (248 kobiet i 700 mężczyzn) miało chorobę niedokrwienną serca z charakterystycznymi objawami stabilnej dławicy piersiowej zgodnie z wytycznymi Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego19 na podstawie lokalizacji, charakteru i czasu trwania bólu oraz związku bólu do ćwiczeń plus co najmniej jedno z następujących: ciężkie zwężenie w koronarografii (.70% zwężenie co najmniej jednej tętnicy wieńcowej lub . 50% zwężenie lewej głównej tętnicy wieńcowej), przebicie zawału mięśnia sercowego lub elektrokardiografia wysiłkowa test.
Trzydziestu sześciu pozornie niepowiązanych pacjentów (4 kobiety i 32 mężczyzn) z kliniczną diagnozą rodzinnej hipercholesterolemii wybrano z większej populacji pacjentów uczęszczających do kliniki lipidowej w Rigshospitalet
[więcej w: flexagen, alprazolam, Corsodyl ]
[przypisy: olx radziejów, zakrzepica żył objawy, xenobot crack ]