Globalny nadzór nad opornością na leki przeciwprątkowe, 1994-1997 czesc 4

Łączna częstość występowania oporności na leki w 28 krajach i regionach. Łączna częstość występowania oporności na którykolwiek z czterech badanych leków wahała się od 2,3 procent (w Czechach) do 42,4 procent (w Republice Dominikany), przy wartości mediany 12,6 procent (Tabela 5). Częstość występowania monooporności wynosiła 7,5% (zakres od 1,2 do 25,2%). Częstość występowania złożonej oporności na wszystkie cztery leki wynosiła 0,6% (zakres od 0 do 7%). Mediana łącznej częstości występowania oporności wielolekowej wyniosła 2,2 procent, z przedziałem 0 procent (w Kenii) do 22,1 procent (na Łotwie). Continue reading „Globalny nadzór nad opornością na leki przeciwprątkowe, 1994-1997 czesc 4”

Związek pomiędzy wieloma czynnikami ryzyka sercowo-naczyniowego a miażdżycą u dzieci i młodych dorosłych czesc 4

Występowanie zmian włóknisto-płytkowych w tętnicach aortalnych i wieńcowych u 204 dzieci i młodych dorosłych w zależności od wieku. Obserwuje się stałą tendencję do większej częstości występowania zmian w tętnicach wieńcowych wraz z wiekiem (p = 0,001). Zasadniczo wszystkie osoby z badanych grup wiekowych miały tłuste smugi w aorcie. W przeciwieństwie do tego rozpowszechnienie smug tłuszczowych w tętnicach wieńcowych wzrastało z wiekiem od około 50 procent w wieku od 2 do 15 lat do 85 procent w wieku 21 do 39 lat (P = 0,01). Częstość występowania podwyższonych uszkodzeń włóknistych blaszek miażdżycowych w aorcie i tętnicach wieńcowych przedstawiono na rycinie 1. Continue reading „Związek pomiędzy wieloma czynnikami ryzyka sercowo-naczyniowego a miażdżycą u dzieci i młodych dorosłych czesc 4”

Zmniejszono odpowiedzi epinefryny na hipoglikemię podczas snu ad 5

W przypadku nocnych badań podczas snu, polisomnografia potwierdziła, że wszyscy pacjenci osiągnęli stadium 3 lub 4 snu w momencie wystąpienia hipoglikemii i żaden z pacjentów nie przebudził się podczas procedury. Średnie tętno nie zmieniło się znacząco w okresach hipoglikemii, gdy badani zasnęli (przy linii podstawowej, 84 . 6 uderzeń na minutę, podczas ostatnich 10 minut hipoglikemii podczas snu, 81 . 7 uderzeń na minutę) lub w stanie czuwania (przy linii podstawowej 86 . 5 uderzeń na minutę, w ciągu ostatnich 10 minut hipoglikemii 92 . Continue reading „Zmniejszono odpowiedzi epinefryny na hipoglikemię podczas snu ad 5”

Różnice płci w korzystaniu z usług opieki zdrowotnej

Badania opisowe dotyczące korzystania z usług opieki zdrowotnej zazwyczaj dokumentują wyższe zużycie per capita przez kobiety w okresie dorosłego rozrodu, a następnie przejście w późniejsze lata, przy wyższym zużyciu per capita wśród starszych mężczyzn.1-5. Objaśnienia do tych różnic obejmują płeć różnice w stanie zdrowia, 6 różnic między mężczyznami i kobietami w poszukiwaniu opieki zdrowotnej oraz uprzedzenia w zapewnianiu opieki pacjentom płci męskiej i żeńskiej7. Ponadto, ponieważ w ostatnim roku spożywa się znaczną część dożywotniego korzystania z usług opieki zdrowotnej życia, 8-13 wyższe wskaźniki umieralności u poszczególnych mężczyzn również przyczyniają się do różnic płci w korzystaniu z usług opieki zdrowotnej pod koniec życia. Celem tego badania było opisanie wpływu różnic między płcią w biologii reprodukcyjnej i umieralności na różnice między kobietami i mężczyznami w korzystaniu z usług opieki zdrowotnej. Opisujemy całkowitą wartość dolara ubezpieczonego leczenia szpitalnego i ambulatoryjnego świadczonego przez lekarzy i usługi opieki szpitalnej dla osób z problemami zdrowotnymi stosowanymi przez osoby płci męskiej i żeńskiej w każdym wieku w populacji powszechnie ubezpieczonej w zakresie kompleksowego zakresu usług opieki zdrowotnej. Continue reading „Różnice płci w korzystaniu z usług opieki zdrowotnej”

Nieprawidłowości genetyczne w mięsakach maziówkowych

W badaniach nad syntezą genu SYT-SSX w mazi stawowej, Kawai et al. (Wydanie 15 stycznia) stwierdzono istotną zależność między podtypem SYT-SSX2 a przeżywalnością bez przerzutów. Adiuwantowa chemioterapia oparta na ifosfamidie nie wydaje się czynnikiem prognostycznym. Autorzy wnioskują, że przewaga przeżycia grupy SYT-SSX2 nie była związana z leczeniem tym środkiem .
Randomizowane badania sugerują, że chemioterapia adiuwantowa może przedłużać przeżycie wolne od odległych przerzutów, ale w metaanalizach tylko chemioterapia adiuwantowa oparta na doksorubicynie znacznie poprawia przeżycie wolne od nawrotu w mięsakach tkanek miękkich.2 Jest niewiele danych na temat wyników stosowania ifosfamidu jako pojedynczy czynnik w mięsakach tkanek miękkich.3,4 Ifosfamid wydaje się poprawiać wskaźnik odpowiedzi w przypadku mięsaka maziówkowego, ale tylko w połączeniu z doksorubicyną.5 Bardziej pełny opis stosowanych schematów chemioterapii, w tym dawek i schematów ifosfamidu i liczba pacjentów leczonych doksorubicyną sprawiłaby, że łatwiej byłoby zrozumieć, jaki wpływ miała chemioterapia na przeżycie bez przerzutów. Continue reading „Nieprawidłowości genetyczne w mięsakach maziówkowych”

Trudna kardiologia III ad

Dyskusja na temat czynników ryzyka w pewnym stopniu pokrywa się z informacjami z poprzednich rozdziałów, chociaż to pokrywanie się może być ważne dla zachowania niezależności każdego rozdziału. Graham omawia syndrom Yentla, termin ukuty w 1991 roku przez Bernadine Healy (która odnosiła się do nierówności w opiece zdrowotnej otrzymywanej przez mężczyzn i kobiety), ale podkreśla, że kobiety oceniają własne ryzyko [choroby niedokrwiennej serca] jako bardzo Niska. Niektóre rozdziały kompleksowo i krytycznie przeglądają takie interwencje terapeutyczne jak stenty, aspirynę w niewydolności serca, ablację i wszczepialne defibrylatory kardiowertera. W dużym stopniu zgadzam się z wnioskiem Dibs i Budy, że dla oceny żywotności mięśnia sercowego w chorobie wieńcowej nie ma doskonałego testu diagnostycznego. Jednak zajęli zbyt wiele stron, aby dojść do takiego wniosku. Continue reading „Trudna kardiologia III ad”

seksuolodzy białystok forum cd

Przeciwciała przeciw utajonemu antygenowi jądrowemu mierzono za pomocą immunofluorescencji na linii komórkowej BCP-1, jak opisano wcześniej, 9,11 z wyjątkiem tego, że do wstępnego skriningu zastosowano rozcieńczenie surowicy 1:50. Ukryte białko jądrowe kodowane przez otwartą ramkę odczytu HHV-8 73 jest głównym składnikiem ukrytego antygenu jądrowego 16, a przeciwciała wobec rekombinowanego karboksykońcowego fragmentu tego białka 16 zostały zmierzone za pomocą testu immunoenzymatycznego (ELISA). Mierzono również przeciwciała wobec rekombinowanego białka cyklu litycznego , kodowanego przez otwartą ramkę odczytu 65 i związanego z wirusowym kapsydem 11 i antygenu kontrolnego (rekombinowane białko reduktazy dihydrofolianowej, partner fuzyjny dwóch rekombinowanych białek HHV-8). 11,16 W teście ELISA próbki surowicy rozcieńczono 1: 100 i test przeprowadzono jak opisano wcześniej Przeciwciała przeciw litycznym strukturalnym antygenom HHV-8 mierzono również za pomocą testu immunofluorescencyjnego z linią komórek B (ISI-1), która zawiera HHV-8 w nieobecności DNA EBV i ustalono w kwietniu 1996 r. Z pierwotnego chłoniaka wysiękowego związanego z zespół nabytego niedoboru odporności (AIDS). Continue reading „seksuolodzy białystok forum cd”

Brak skuteczności redukcji światła w zapobieganiu retinopatii przedwczesnej czesc 4

Podczas tych wizyt w przedszkolu koordynator sprawdził także położenie gogli, ocenił warunki oświetlenia w pokoju dziecinnym i wykonał pomiary przy pomocy światłomierza. Dzieci były monitorowane przez koordynatora, a także przez personel przedszkola pod kątem wszelkich niepożądanych problemów, takich jak kontaktowe zapalenie skóry, alergia, rozpad skóry lub zapalenie spojówek. Jeśli rozwinęły się problemy zdrowotne uniemożliwiające niemowlętom noszenie okularów, dozwolone było ich usuwanie. Analiza statystyczna
Do pierwotnej analizy wpływu redukcji światła na retinopatię wcześniaków, grupę gogli i grupę kontrolną porównano z użyciem analizy chi-kwadrat; 95-procentowe przedziały ufności obliczono dla różnicy procentowej u niemowląt z potwierdzoną chorobą. Podaje się również względne ryzyko i przedziały ufności. Continue reading „Brak skuteczności redukcji światła w zapobieganiu retinopatii przedwczesnej czesc 4”

Stowarzyszenie mutacji w genie Apolipoproteiny B z hipercholesterolemią i ryzykiem choroby niedokrwiennej serca ad 5

Wartości te były podobne do tych odnotowanych u nosicieli zidentyfikowanych wśród pacjentów z umiarkowaną hipercholesterolemią ze Stanów Zjednoczonych, Kanady i Austrii, 28 jednak niższą niż wartość 116 mg na decylitr (3 mmol na litr) dla obu zmiennych zgłoszonych wcześniej, które były zmierzono u 135 nosicieli zidentyfikowanych głównie wśród pacjentów z hipercholesterolemią z ośmiu krajów13. To stwierdzenie jest zgodne z dalszymi wynikami naszych badań, które sugerują, że wpływ tej mutacji na poziomy cholesterolu był zawyżony u pacjentów z chorobą niedokrwienną serca i rodzinną hipercholesterolemią – najprawdopodobniej odzwierciedlając fakt, że wysoki poziom cholesterolu jest czynnikiem ryzyka choroby niedokrwiennej serca, a także jednym z klinicznych kryteriów stosowanych w diagnostyce rodzinnej hipercholesterolemii. Tak więc, w wyniku projektu badania, nosiciele zidentyfikowani w grupie pacjentów z chorobą niedokrwienną serca i rodzinną hipercholesterolemią mogą mieć wyższe poziomy cholesterolu niż nośniki zidentyfikowane w populacji ogólnej. Stwierdziliśmy również, że ryzyko choroby niedokrwiennej serca u nosicieli Arg3500Gln było siedmiokrotnie większe niż u osób w populacji ogólnej jako całości. To stwierdzenie zostało potwierdzone przez stwierdzenie znacznie zwiększonego ryzyka choroby niedokrwiennej serca u nosicieli Arg3500Gln (iloraz szans, 13), kiedy porównano częstości tej mutacji u osób z chorobą niedokrwienną serca i bez tej w próbce ogólnej populacji . Continue reading „Stowarzyszenie mutacji w genie Apolipoproteiny B z hipercholesterolemią i ryzykiem choroby niedokrwiennej serca ad 5”

Niejasne narażenie na azbest chryzotylowy i ryzyko raka płuc ad 6

Standaryzowany współczynnik umieralności w dwóch połączonych obszarach związanych z azbestem wynosił 0,91 w przypadku śmierci z wszystkich przyczyn (2242 zgony) i 0,92 w przypadku śmierci z powodu wszystkich nowotworów (zaobserwowano 595 zgonów). Było 71 zgonów z powodu raka płuc (lub oskrzeli) wśród narażonych kobiet. Standardowy współczynnik umieralności z powodu raka płuca wynosił 0,99 (przedział ufności 95%, 0,78 do 1,25), podczas gdy standardowy współczynnik śmiertelności proporcjonalnej wynosił 1,10 (przedział ufności 95%, 0,88 do 1,38). Przedziały ufności ledwo pokrywały się z prawdopodobnym zakresem ryzyka względnego przewidywanego na podstawie modelu EPA. Tabela 3. Continue reading „Niejasne narażenie na azbest chryzotylowy i ryzyko raka płuc ad 6”