Związek pomiędzy wieloma czynnikami ryzyka sercowo-naczyniowego a miażdżycą u dzieci i młodych dorosłych czesc 4

Występowanie zmian włóknisto-płytkowych w tętnicach aortalnych i wieńcowych u 204 dzieci i młodych dorosłych w zależności od wieku. Obserwuje się stałą tendencję do większej częstości występowania zmian w tętnicach wieńcowych wraz z wiekiem (p = 0,001). Zasadniczo wszystkie osoby z badanych grup wiekowych miały tłuste smugi w aorcie. W przeciwieństwie do tego rozpowszechnienie smug tłuszczowych w tętnicach wieńcowych wzrastało z wiekiem od około 50 procent w wieku od 2 do 15 lat do 85 procent w wieku 21 do 39 lat (P = 0,01). Częstość występowania podwyższonych uszkodzeń włóknistych blaszek miażdżycowych w aorcie i tętnicach wieńcowych przedstawiono na rycinie 1. W aorcie obserwowano tendencję do zwiększania częstości występowania z wiekiem (P = 0,001), zwłaszcza po 15 roku życia; częstość występowania wzrosła do 60 procent w wieku od 26 do 39 lat. W naczyniach wieńcowych ten trend związany z wiekiem był jeszcze bardziej spójny (P = 0,001), przy czym rozpowszechnienie wzrastało z 8% na 2 do 15 lat do 69% na 26 do 39 lat.
W przypadku każdego rodzaju zmiany obserwowano tendencję do zwiększania udziału procentowego powierzchni wewnętrznej wraz z wiekiem. W aorcie średni (. SD) procent powierzchni związanej ze smugami tłuszczowymi wzrósł z 13,8 . 15,5% w wieku 2 do 15 lat do 28,8 . 15,3% w wieku 26 do 39 lat (p <0,001), a odsetek związane z włóknistymi blaszkami zwiększyły się odpowiednio z 0,2 . 0,5% do 4,0 . 7,4% (P <0,001). W tętnicach wieńcowych procent powierzchni związanej ze smugami tłuszczowymi wzrósł z 0,5 . 0,7% do 7,1 . 8,2% (P <0,001), a udział procentowy związany z włóknistymi blaszkami wzrósł z 0,2 . 0,9% do 6,9 . 11,4% ( P <0,001).
W odniesieniu do korelacji typów zmian w aorcie i tętnicach wieńcowych korelacja zakresu pasm tłuszczowych i włóknistych blaszek w aorcie z nasileniem zmian tego samego typu w tętnicach wieńcowych była jedynie umiarkowana (r = 0,36 do 0,37, P = 0,001). Co więcej, korelacja między rozległością pasm tłuszczowych i włóknistych płytek była znacznie większa w tętnicach wieńcowych (r = 0,60, P <0,001) niż w aorcie (r = 0,23, P = 0,03).
Związek uszkodzeń z określonymi czynnikami ryzyka
Tabela 1. Tabela 1. Korelacja między zasięgiem zmian w tętnicy wieńcowej i tętnicach wieńcowych a zmianami czynników ryzyka związanych z przedwczesną porą. Korelacje między stopniem zmian a specyficznymi czynnikami ryzyka przedrodzeniowego przedstawiono w Tabeli 1. Zakres zmian miażdżycowych korelował dodatnio i znacząco z indeksem masy ciała, skurczowym ciśnieniem krwi (z wyjątkiem płytek włóknistych w aorcie), rozkurczową krwią ciśnienie (było to prawdziwe tylko w przypadku włóknistych blaszek w tętnicach wieńcowych), stężenia cholesterolu całkowitego w surowicy (z wyjątkiem płytek włóknistych w aorcie i tętnicy wieńcowej), stężenia cholesterolu LDL w surowicy (z wyjątkiem płytek włóknistych w aorcie) i stężenia triglicerydów w surowicy (z wyjątkiem tłustych smug w aorcie). Co więcej, analiza korelacji kanonicznej wykazała, że stopień zmian tłuszczowych i uszkodzeń włóknistych blaszek miażdżycowych w aorcie i naczyniach wieńcowych jako grupa był umiarkowanie silnie powiązany z indeksem masy ciała (r = 0,48), skurczowym ciśnieniem krwi (r = 0,55). , stężenia triglicerydów w surowicy (r = 0,50) i stężenia cholesterolu LDL (r = 0,43) i związane słabo z rozkurczowym ciśnieniem krwi (r = 0,22) i stężeniem cholesterolu HDL (r = -0,16)
[podobne: Enterolklimakterium, bupropion, sklerodermia ]
[patrz też: zespół lyncha, zespół mielodysplastyczny, zespół pradera williego ]